Sokol Ostrov nad Oslavou

Historie a založení

V únoru roku 1920 byla v Ostrově nad Oslavou, na popud berního správce v Ostrově Jana Bartůňka a za morální podpory Jednoty žďárské, založena Tělovýchovná jednota (TJ) Sokol. Od vojenského útvaru v tehdejším Německém Brodě, dnes Havlíčkově Brodě, byla zakoupena dřevěná koňská jízdárna. Na místě byla rozebrána, vlakem dopravena do Žďáru, odtud koňskými povozy převezena do Ostrova a zde opět postavena. Do užívání byla slavnostně předána 6.srpna 1922. Šest let sloužila sportovním a kulturním účelům, až dne 5.července 1928 do základů vyhořela.

Na spáleništi byla do podzimu roku 1929 postavena nová budova. První cvičení TJ Sokol se konalo na pozemku zvaném ,,Vejpustek" (pozemek kde je dnes postavena hasičská zbrojnice a výletiště), který jednotě zapůjčila obec. Pozemek byl tehdy využíván i k pastvě domácího zvířectva a proto si členové TJ na cvičení zakoupili pozemek vlastní (místo od hlavní křižovatky, téměř k soutoku Veselského a Bohdalovského potoka). Část tohoto pozemku prodali Janu Padalíkovi z Obyčtova na výstavbu strojírny (dnes RD Svítilových). V době svého založení měla Tělovýchovná jednota Sokol 11 zakládajících členů, 52 přispívajících, 39 činných členů a členek, 18 dorostenců a dorostenek.

V roce 1948 byla zrušena Tělovýchovná jednota OREL. Její starší členové zanechali aktivní činnosti a mladí sportovci přešli do SOKOLA. V tomto období byl náčelníkem her Bohuslav Kasal, pozdější dlouholetý předseda a sportovec TJ Sokol. V kolektivu byl vždy respektován význam základní tělesné výchovy, která se později stala základem pozdějších sportovních úspěchů. V sokolovně se ze sportovního nářadí používaly - kůň, koza, bradla, kruhy, lano, hrazda, žebřík, lavičky, žíněnky, pérovací můstek, medicimbály apod. Kromě sportovní činnosti se zde konaly společenské akce - plesy, taneční zábavy, akademie, hrála divadla a estrády.

V roce 1972 začali členové Sokola budovat základy pro přístavbu přísálí Sokolovny a zajišťovali materiál na celkovou opravu budovy. Z finančních důvodů byly práce přerušeny a na schůzi Tělovýchovné jednoty Sokol 21.června 1973 byla budova větším počtem hlasů předána do správy Místního národního výboru Ostrov nad Oslavou.

V letech 1981 - 83 vybudovali sokolové na svém pozemku, za dnes již kulturním domem, 3 tenisové kurty. Ve své době sportovci cvičili na sokolských sletech, na spartakiádách a opět na sletech. Závodně byly provozovány - kopaná, odbíjená, lední hokej, stolní tenis, šachy, běhy na lyžích a tenis.

Po roce 1989 byl oddíl přejmenován z Tělovýchovné jednoty Sokol na - Tělocvičná jednota Sokol Ostrov nad Oslavou.

TJ Sokol v současné době má 110 členů. Sportovní činnost je převážně rekreační. Hraje se tenis, softtenis, malá kopaná, lyžování.

Závodně se hraje stolní tenis.Oddíl stolního tenisu má 2 družstva. Družstvo "A" hraje krajský přebor 1.třídy,družstvo "B"okresní přebor 2.třídy.